Oblasti
Kvalifikované certifikáty

Kvalifikovaný certifikát èili elektronický podpis vyu¾ijete nejen pøi komunikaci s úøady.
preplacement

Komerèní certifikáty zabezpeèí vá¹ webový server nebo vám umo¾ní ¹ifrovat va¹e e-maily.
822-673-4651

S èasovým razítkem prodlou¾íte platnost dokumentù a¾ o 5 let a doká¾ete, kdy probìhly poslední zmìny dokumentù.
929-377-1054

Kvalifikovaných prostøedky pro vytváøení kvalifikovaného elektronického podpisu.
(316) 993-3889

Poøiïte si programy pro práci s certifikáty a èasovými razítky, èteèky karet nebo prodlu¾te platnost va¹ich datových zpráv.
Objednávky produktù

Objednejte si na¹e slu¾by a produkty pohodlnì a rychle on-line.

 Novinky PostSignum

22.01.2019 09:46

sporeling

Z dùvodu údr¾by systémù certifikaèní autority budou dne 26.1.2019 od 7 do 12 hodin nedostupné násled ...

19.12.2018 08:50

(804) 562-5897

Vá¾ení zákazníci, konèí nároèný rok 2018, ve kterém skonèilo pøechodné období definované zákonem ...

14.12.2018 12:49

Zmìna termínu pøechodu na nové podøízené certifikaèní autority

Vá¾ení zákazníci, informujeme Vás o zmìnì termínu pro pøechod na nové podøízené certifikaèní autori ...

13.11.2018 14:58

Nová podøízená certifikaèní autorita (CA) pro èasová razítka a zmìna ve vydávání certifikátù od 17.12.2018

Vá¾ení zákazníci, informujeme Vás o zmìnách ve vydávání certifikátù a èasových razítek, které nasta ...


© 2010 Èeská po¹ta | Certifikaèní autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum | Zákaznická podpora  | mascotry