stg
6783399279O firmieGiersch Biuro Regionalne(865) 518-8421630-759-1261

Witamy

Firma Serwis Technika Grzewcza posiada ponad 15-letnie do¶wiadczenie w zakresie konserwacji, obs³ugi i serwisu kot³ów wodnych i parowych oraz przemys³owych urz±dzeñ grzewczych.

W ramach naszej dzia³alno¶ci wykonujemy pierwsze uruchomienia, bie¿±ce naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, coroczne przegl±dy eksploatacyjne, comiesiêczne nadzory serwisowe urz±dzeñ w zak³adach produkcyjnych, firmach, wspólnotach oraz dla klientów indywidualnych - tam gdzie liczy siê ci±g³o¶æ pracy, szybki czas reakcji serwisu.

Jeste¶my dystrybutorem urz±dzeñ grzewczych firmy Giersch na terenie pó³nocnej Polski. Oferujemy pe³en asortyment palników, czê¶ci zamienne jak równie¿ ¶wiadczymy us³ugi serwisowe oraz doradztwo i dla odbiorców oraz firm handlowych i instalatorskich.

Zapraszamy do wspó³pracy.

kom. 504 206 727Oferujemy:

Korzystaj±c z naszej witryny wyra¿asz zgodê na u¿ywanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przegl±darki.
Zapoznaj siê z nasz± Polityk± prywatno¶ci