»¶Ó­ÄúÀ´µ½ÖйúÓÊÕþ£¡                                                                              chrome-tanned | backswept| ³£¼ûÎÊÌâ½â´ð
  
 
  
  510-292-7205 Óû§·þÎñƽ̨ ÉÌ»§·þÎñƽ̨   8502945449 °ïÖú˵Ã÷ ³£¼ûÎÊÌâ½â´ð  
  ÒµÎñ²éѯ
   (917) 655-6356
   ÓÊÕþÓʱà²éѯ
   ÓÊÕþ×ʷѲéѯ
  ºÏ×÷»ï°é
ÖйúÓÊÕþÍøÉÏÓªÒµÌü 5089992792 (484) 962-7644
  ¸öÈË¿Í»§µÇ¼
ÍøÉÏÕʺÅ
ÍøÉÏÃÜÂë
ÑéÖ¤Âë
¡¤ ÉêÇëÍøÉÏÕʺŠ¡¤ ÒÅÍü±ä¸üÃÜÂë
¡¤ ²éѯÍøÉÏÕʺÅ
¡¤ ±ä¸üÍøÉÏÕʺÅ
  ÉÌ»§µÇ¼
ÍøÕ¾´úÂë
ÍøÕ¾ÃÜÂë
ÑéÖ¤Âë
¡¤ Ïë³ÉΪÎÒÃǵÄÌØÔ¼ÉÌ»§£¿
¡¤ ÁªÏµ·½Ê½£ºhuiwang@postoa.com.cn
  ¹«¸æ
֪ͨ£ºÎª±£ÕÏÓû§ÍøÉÏÖ§¸¶½»Ò׵ݲȫ£¬Ìṩ¸üºÃµÄ·þÎñ£¬ÖйúÓÊÕþ¼¯ÍŹ«Ë¾¾ö¶¨×Ô2009Äê6ÔÂ15ÈÕÆð£¬ÍøÉÏÖ§¸¶½»Ò×±ØÐëÔÚÓÊÕþ´¢ÐîÍøµã½øÐÐÉêÇë¡¢×¢²áºÍ¿ªÍ¨£¬²¢¿ªÍ¨¶ÌÐŶ¯Ì¬ÃÜÂëÈÏÖ¤¹¦ÄÜ¡£ Óû§ÍøÉÏÖ§¸¶½»Ò×µ¥±Ê¡¢ÈÕÀÛ¼ÆÏÞ¶îΪ3000Ôª£¬´ÎÈÕ¿ÉÖØÖá£Í¨¹ýÍøÉÏ×¢²áµÄÓû§Ö»ÄܽøÐÐÕË»§²éѯ¡££¨´ó¿Í»§ÁíÐй涨£©¡£